MEVZUAT
BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Türkiye’de OSB uygulamaları herhangi bir yasal mevzuatı olmadan 1982 yılına kadar devam etmiştir. Söz konusu mevzuat boşluğunun giderilmesi amacıyla 31 Ocak 1982 tarih ve 17591 sayılı Resmi Gazete ’de “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Fonlar Yönetmeliği’nin “Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanat İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonu” başlığını taşıyan 29-42 maddelerinde Organize Sanayi Bölgeleri için fonun kullanımı, fon hesabının kaynağı ve işleyişi, kredinin tahsisi, arsa iktisabı, kredinin geri dönüşü gibi hususlar düzenlenmiştir. Devlet bütçesinden fona kaynak aktarılmış ve bu fondan OSB’ler kredilendirilerek desteklenmiştir. OSB’lerin kurulması, o tarihlerde 5 yıllık kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararları ile gerçekleştirilmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulması kararlaştırılan OSB’lerin alt yapı yatırımlarının % 99’u Bakanlık Fonundan, % 1′ i ise, OSB’yi kuran ticaret ve sanayi odaları/sanayi odaları veya ticaret odaları ile yerel yönetimler tarafından karşılanmıştır.

OSB’lerin hızla çoğalması, ülkenin ekonomik yelpazesinde öneminin giderek artması ve OSB’lerin tüzel kişilikten yoksun olması sebebiyle pek çok hukuki sorunların meydana gelmesi yeni bir yasal düzenlemeyi zorunlu hale getirmiştir. Uzun süren araştırma ve çalışmalar sonucu 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 12.04.2000 tarihinde TBMM’ de kabul edilmiş ve 15.04.2000 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun gereğince hazırlanması gereken “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” 21.05.2001–24408 ve “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 01.04.2002–24713 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” 17.01.2008 tarih ve 26759 sayılı Resmi Gazete ‘de, “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ”de 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’ de uygulamalar esnasında doğan ihtiyaçlar sebebi yeniden düzenlenerek söz konusu eski Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Türkiye’ de OSB’ler halen söz konusu mevzuatlara göre kurularak yönetilmektedir.

Türkiye’de OSB Mevzuatı ile ilgili diğer kanun ve yönetmelikler hakkında ayrıntılı bilgili almak için Organize Sanayi Bölgeleri Üs Kuruluşu (OSBÜK) internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.