KALİTE, ÇEVRE ve ENERJİ POLİTİKASI
BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, eksiksiz ve hızla gerçekleştirmek,

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışan memnuniyetini sağlamak,

Kendine özgü kurum kültürü ve güvenilir, şeffaf, istikrarlı hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanlarımıza yatırım yapmak,

Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmek,

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Barakfakih OSB olarak; “Mevzuat esasları çerçevesinde, katılımcıların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmetlerinin sunulması kapsamında,

 • Tedarikçilerimizi, Çevre Yönetim Sistemi kapsamında hizmet veren tedarikçiler arasından seçmek,
 • Temiz ve sağlıklı çevre, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak,
 • Çevre ile uyumlu, doğal kaynakları verimli kullanarak üretim/hizmet yapılmasını sağlamak ve teşvik etmek,
 • Bölge dahilinde faaliyet gösteren firmaları ve personelimizi BOSAB Atık Yönetimi hakkında bilinçlendirmek, atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak/sağlattırmak, çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak,
 • Bölgemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren firmalarımızı destekleyerek çevre bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olmak,

Bölge Müdürlüğü olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dâhilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

 • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte etmeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,
 • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunacağımızı,
 • Katılımcılarımızın üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,

Bölge Müdürlüğü olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.